Vores historie

”Aar 1935 den 5. September Kl. 4 Eftm. afholdtes paa Landretssagfører Kier’s kontor i Aarhus Møde af følgende: Professor Christen Møller, der repræsenterede Studenterforeningens Retshjælpsfraktion, Overretssagfører Wilde, der mødte for Juridisk Forening i Aarhus og Landretssagfører Kier repræsenterende Aarhus Sagførerforening. Anledningen til Mødet var, at man paatænkte her i Aarhus at lave en Retshjælp for ubemidlede. Til det Øjemed var der i Foraaret paa et bredere Grundlag afholdt et Møde, hvor der formuleredes en Skrivelse til Aarhus Byraad med Anmodning om at yde Hjælp og Støtte til det ovennævnte Øjemed. Fra Byraadet forelaa nu en Skrivelse, indeholdende Tilsagn om at stille Lokaler til Raadighed paa Tinghuset, om Hjælp til et Bibliotek m.v., samt om et mindre Tilskud til Driften.”

Aarhus Retshjælp blev startet med initiativ fra advokaterne i byen. Igennem årene er tilknytningen til Universitetet blevet større, både i form af faglige bidrag, men ikke mindst via de mange jurastuderende, som hjælper frivilligt som rådgivere på retshjælpen.

Retshjælpen har været drevet af bl.a. landsretssagfører Knud Kier, professor Halfdan Krag Jespersen, Søren Kjems samt af professor Bettina Lemann Kristiansen.

Retshjælpen havde i 2010 75 års jubilæum og der blev i den forbindelse udgivet et jubilæumskrift, hvori der kan læses mere om retshjælpens historie.